M8BET คอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่นของคุณจะมีการคำนวนจาก ยอดเสียรวมสุทธิของผู้เล่นทั้งหมดที่คุณแนะนำให้ M8BET ภายใน 1 เดือน และต้องมีจำนวนสมาชิกที่ใช้งานต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดภายในเดือนนั้นๆ